Polityka prywatności

DEFINICJE

Niniejsze definicje oznaczają:

 1. Administrator/TSH – The Software House sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 146211123, NIP: 5272680543.
 2. Newsletter – wiadomość e-mail przesyłana cyklicznie przez TSH na podany przez Użytkownika tej usługi adres e-mail zawierająca informacje dotyczące organizowanych przez TSH konferencji, meetupów i innych eventów.
 3. Serwis – witryna internetowa dostępna w Internecie pod adresem: www.uszanowanko.pl.
 4. Pliki cookies – tak zwane internetowe ciasteczka, czyli maleńkie informacje, zapisywane przez serwer na dysku komputera, w postaci małej wielkości plików tekstowych.
 5. Polityka – niniejsza polityka określająca zasady dotyczące plików cookies oraz zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 6. Regulamin Newslettera – regulamin świadczenia usługi Newslettera, dostępny pod adresem: https://uszanowanko.pl/regulamin.
 7. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 8. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą oraz każda inna jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową korzystająca z Serwisu.

DANE OSOBOWE

 1. W celu skorzystania z usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, konieczne jest podanie przez Użytkownika adresu e-mail.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usługi Newslettera przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
 3. Podczas wizyty w Serwisie, automatycznie zbierane są takie dane jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
 4. Dane zbierane podczas wizyty w Serwisie będą wykorzystane do umożliwienia przesłania Newslettera.
 5. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na stronie internetowej www.uszanowanko.pl, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym Użytkowniku.
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest realizacja umowy na dostarczanie Newslettera lub podjęcie działań przed jej zawarciem. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane będą przechowywane do momentu rozwiązania umowy o dostarczanie Newslettera.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest TSH.
 2. Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi jedynie na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. W celu wykonania umów o świadczenie usługi Newslettera, dane Użytkowników będą powierzane lub udostępniane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie TSH, np. dostawcy hostingu, cloud computingu, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 4. Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, TSH stosuje standardowe klauzule umowne oraz Tarczę Prywatności (decyzja Komisji Europejskiej z 12.7.2016 r.,”Tarcza Prywatności”) jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.
 5. Dane osobowe zebrane przez TSH mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.
 6. W przypadku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dane Użytkowników Serwisu mogą zostać udostępnione pracownikom urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. W przypadku naruszenia Regulaminu Newslettera, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Administrator będzie uprawniony do udostępnienia danych organom wymiaru sprawiedliwości.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora na adres admin@tsh.io lub pocztą na adres TSH podany w postanowieniu § 1 Polityki.
 2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub RODO.

PLIKI COOKIES

 1. TSH wykorzystuje Pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Pliki cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Usługodawcy.
 2. TSH uzyskuje dostęp do informacji w zawartych w Plikach cookies w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.
 3. TSH informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie Plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 4. TSH wskazuje także, że Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Wykonawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia Plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
 6. TSH informuje Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie Plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie Plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Serwisu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Polityce zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego oraz RODO.
 2. TSH zastrzega sobie prawo zmiany Polityki z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się: wprowadzenie nowych, nowelizacje obowiązujących przepisów prawnych, dostosowanie do zmian wprowadzonych przez TSH.
 3. TSH powiadamia o treści zmian poprzez ogłoszenie komunikatu o zmianie Polityki na stronie www.uszanowanko.pl.
 4. Sądem właściwym do sporów wynikłych ze stosowania niniejszej Polityki jest sąd właściwy według obowiązujących przepisów prawa.

 

Ostatnia zmiana wersji polityki pochodzi z dnia 2018-05-29