Regulamin

DEFINICJE

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Newslettera, którego prowadzi The Software House sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 146211123, NIP: 5272680543 (dalej: TSH).

NEWSLETTER

  1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez TSH na podany przez Użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące organizowanych przez TSH konferencji, meetupów i innych eventów.
  2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z TSH, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w postanowieniach ustępów powyższych.
  3. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

ZASADY KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA

  1. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie www.uszanowanko.pl w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zapisz się do newslettera”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do TSH i nie powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
  2. Następnie TSH na podany adres e-mail wyśle mail aktywacyjny. W jego treści będzie wskazana treść obowiązku informacyjnego, Regulaminu oraz Polityki prywatności. Przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez TSH, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
  3. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.

PRAWA AUTORSKIE

TSH informuje, że każdy z Newsletterów stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.) i podlega ochronie prawno-autorskiej.

CZAS UMOWY

Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

WYPOWIEDZENIE KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA

Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy uszanowanko@uszanowanko.pl lub klikając bezpośrednio w e-mailu z Newsletterem w link rezygnacji.

WARUNKI TECHNICZNE

Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

REKLAMACJE

  1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy uszanowanko@uszanowanko.pl, pocztą bezpośrednio na adres TSH podany w Regulaminie lub osobiście do protokołu w siedzibie TSH.
  2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez TSH.
  3. TSH rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

TREŚCI NIEDOZWOLONE

W trakcie korzystanie z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie, w szczególności w
korespondencji z TSH lub w formularzu rejestracyjnym, treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym,
mogących wprowadzić TSH w błąd oraz treści mogących wywołać zakłócenia bądź uszkodzenia
systemu teleinformatycznego TSH.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych oraz kodeksu cywilnego.

TSH zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się: wprowadzenie nowych, nowelizacje obowiązujących przepisów prawnych, dostosowanie do zmian wprowadzonych przez TSH.

TSH powiadamia o treści zmian poprzez ogłoszenie komunikatu o zmianie regulaminu na stronie www.uszanowanko.pl.

Sądem właściwym do sporów wynikłych ze stosowania niniejszego regulaminu jest sąd właściwy według obowiązujących przepisów prawa.

Ostatnia zmiana wersji Regulaminu Newslettera pochodzi z dnia 2018-04-18